PORADY

Aktualności | 2011

Karta praw ofiar wypadków drogowych

29-10-2011 | źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości | foto: archiwum

Każdy z uczestników ruchu drogowego, a więc każdy z nas, może stać się ofiarą wypadku. Ofiary wypadków drogowych mają prawa, za których realizację odpowiadają właściwe służby.

PORADY | Karta praw ofiar wypadków drogowych

Każdy pokrzywdzony wskutek wypadku drogowego ma prawo do:

- ratowania życia i zdrowia,

- leczenia i rehabilitacji,

- odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pamiętaj!

Bezpośrednio po wypadku zadzwoń pod numer alarmowy 112 i poinformuj o zdarzeniu.

Zespół ratownictwa medycznego - jeżeli będzie taka potrzeba - udzieli Ci pomocy medycznej po przybyciu na miejsce wypadku:

- wykona niezbędne czynności ratunkowe,

- w razie potrzeby przetransportuje Cię do najbliższego szpitala lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo miejsca, gdzie jest udzielana specjalistyczna pomoc (Ośrodek Kardiologii Interwencyjnej, Ośrodek Udarowy, Toksykologii, itp.).

Funkcjonariusze policji na miejscu wypadku:

- udzielą Ci pierwszej pomocy,

- w razie potrzeby zorganizują specjalistyczną pomoc, np. wezwą straż pożarną,

- zabezpieczą Twoje mienie - pojazd i inne przedmioty, które miałeś przy sobie w chwili wypadku,

- zabezpieczą miejsce wypadku,

- poinformują Twoich najbliższych o zdarzeniu.

Pamiętaj!

Jeśli wypadek spowodował kierujący pojazdem mechanicznym (np. samochodem lub motocyklem), którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego, możesz zgłosić szkodę jego ubezpieczycielowi. Posiadając numer rejestracyjny pojazdu sprawcy możesz sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl), w jakiej firmie jest ubezpieczony.

Jeżeli sprawca zdarzenia nie zawarł umowy ubezpieczenia OC lub nie ustalono jego tożsamości, zgłoś szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń, który w swej ofercie posiada ubezpieczenie OC.

Masz prawo żądać:

- jednorazowego zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne,

- odszkodowania obejmującego m.in. zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków, dojazdów, przekwalifikowania, uszkodzenia lub zniszczenia mienia itp. (w tym celu gromadź wszelkie rachunki, faktury i inne dokumenty potwierdzające Twoje wydatki związane z wypadkiem),

- w niektórych przypadkach renty.

Ważne!

W związku z wypadkiem, w którym zostałeś pokrzywdzony, może toczyć się postępowanie sądowe, karne lub cywilne:

- postępowanie karne będzie dotyczyło przede wszystkim ukarania sprawcy wypadku, możesz w nim wziąć udział jako strona lub tylko złożyć zeznania w charakterze świadka, niezależnie od Twojego wyboru, możesz domagać się, aby sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie,

- postępowanie cywilne możesz wytoczyć, jeśli odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie rekompensuje w Twojej ocenie poniesionej szkody lub odmówiono ich wypłaty.

Pamiętaj!

Powinieneś wezwać policję, jeśli wskutek wypadku ktoś zginął lub został ranny oraz gdy któryś z uczestników sprawia wrażenie nietrzeźwego lub ucieka z miejsca zdarzenia.

Warto wezwać policję, gdy:

- nikt nie przyznaje się do winy lub nie jest jasne, kto jest sprawcą,

- kierujący nie ma dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy, dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC lub numery rejestracyjne pojazdu nie zgadzają się z widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym bądź autentyczność dokumentów budzi wątpliwość.

W innych przypadkach można odstąpić od wzywania policji.

Wówczas warto wypełnić Wspólne Oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Jest to jednolity formularz uznawany we wszystkich krajach UE, który pomoże Ci szybko załatwić formalności z ubezpieczycielem.

Sporządzenie oświadczenia przyspiesza likwidację szkody, ponieważ są w nim zawarte najważniejsze informacje potrzebne ubezpieczycielowi do wypłaty odszkodowania. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń (www.piu.org.pl).

Oświadczenie powinni podpisać wszyscy uczestnicy zdarzenia kierujący pojazdami.

Ważne!

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl, gdzie został zamieszczony m.in. informator dla pokrzywdzonego oraz informacje o Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, do których możesz się zgłosić.

Kartę Praw Ofiar Wypadków Drogowych opracowano w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Do pobrania:

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych (plik pdf 8,3 MB) 29-10-2011