portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | Barbórka • Skoda Karoq • Jednoślady • Gliwice żegnają Astrę • Polskie drogi
TESTY | Pierwsze wrażenia - Dacia stawia na minimalizm i napęd LPG | Dacia Logan III
MATERIAŁ PARTNERA | Mycie auta w pełnym komforcie na stacjach Circle K

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE�STWIE
Dzia�ania na rzecz BRD | Fundacja "Jed� Bezpiecznie"

Na bezpieczny pocz�tek wakacji
30-06-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Wakacje to okres wzmo�onego ruchu na drogach, co poci�ga za sob� wzrost wypadk�w, poszkodowanych i ofiar �miertelnych. Wed�ug danych policji to najtragiczniejsze miesi�ce w ca�ym roku.Do licznych apeli o rozwag� na drodze w praktyczny spos�b przy��cza si� r�wnie� nasza Fundacja "Jed� Bezpiecznie". Podczas wakacji uczestniczy� b�dziemy w wielu akcjach, pierwsze Warsztaty Edukacyjne "Bezpieczne dziecko w podr�y i na drodze" poprowadzili�my podczas Pla�owego Pikniku Rodzinnego nad Zalewem Zad�bie w Skierniewicach.Jako �rodek transportu i model do demonstracji monta�u fotelik�w dzieci�cych pos�u�y� nam Fiat 500 w wersji Sport. W tym 4-osobowym aucie swobodnie podr�owa� b�dzie rodzina z dw�jk� dzieci. W 2007 roku auto zdoby�o maksymaln� ocen� 5 gwiazdek w testach zderzeniowych EuroNCAP.Dla dzieci przygotowali�my testy z wiedzy o bezpiecze�stwie na drodze. Do pomocy w ich rozwi�zaniu zach�cali�my rodzic�w i opiekun�w - ale i tak to najm�odsi jako pierwsi wskazywali prawid�owe odpowiedzi.Pomimo nie najlepszej pogody frekwencja przesz�a nasze naj�mielsze oczekiwania. Ka�de dziecko uczestnicz�ce w te�cie otrzyma�o od nas prezent przypominaj�cy o zachowaniu szczeg�lnej ostro�no�ci na przejazdach kolejowych. Przekazali�my je w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe, organizatora kampanii "Bezpieczny przejazd".Kolejne nasze dzia�ania - postrzeganie �wiata "po spo�yciu" alkoholu - skierowane by�y do os�b doros�ych. Prowadz�ca piknik, Dominika Dawidowicz, mia�a spore problemy z odczytaniem scenariusza.Tak�e DJ, po za�o�eniu alkogogli, nie m�g� wype�ni� swoich obowi�zk�w.Skierniewicki WORD przygotowa� prosty - dla trze�wego kierowcy - tor przeszk�d. Po za�o�eniu alkogogli (2 promile) bezb��dny przejazd okazywa� si� niemo�liwy.Testy z wiedzy o BRD przeznaczone by�y dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Spo�r�d 100 uczestnik�w prawie wszyscy prawid�owo odpowiedzieli na zadane pytania - najwi�kszym wyzwaniem by�y te zwi�zane z jazd� na rowerze.Pojemno�� baga�nika Fiata 500 to zaledwie 182 litry. Sporym wyzwaniem mia�o by� spakowanie naszych rzeczy na piknik.W praktyce wszystko zmie�ci�o si� w jego wn�trzu + 2 foteliki (grupa 0/0+ i 1) na jednym z miejsc kanapy i 3 doros�ych pasa�er�w. Podzi�kowania dla Fiata Auto Poland za u�yczenie samochodu.
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry