portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PRZEPISY | Znaki drogowe dla pojazdów wojskowych
POLSKIE DROGI | Kolejny falstart na S17
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Jak odłączyć akumulator – proste zasady

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Dacia Dokker Outdoor

Dziecko w Dacii Dokker - foteliki i w�zki
03-08-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Trzy pary mocowa� Isofix na kanapie, przesuwane drzwi z boku oraz bardzo du�y baga�nik pozwalaj� na komfortow� podr� rodziny z ma�ymi dzie�mi. Jednak przy tr�jce dzieci trzeba uwa�a� z doborem odpowiednich - tak�e gabarytowo - fotelik�w.

Foteliki dzieci�ce:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2WayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Po dezaktywacji dzia�ania przedniej poduszki powietrznej pasa�era na jego miejscu mo�na ustawi� fotelik dzieci�cy w pozycji ty�em do kierunku jazdy. Monta� fotelika mo�liwy jest wy��cznie za pomoc� pasa bezpiecze�stwa (posiada on regulacj� wysoko�ci). Podczas ustawiania i zapinania fotelika nie by�o �adnych trudno�ci.Ustawienie z przodu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy wymaga maksymalnego odsuni�cia fotela pasa�era od kokpitu. W tym przypadku osoba doros�a siedz�ca z ty�u nie powinna narzeka� na brak miejsca.Wykorzystywany przez nas fotelik Maxi-Cosi Pebble Plus mo�na ustawi� na opcjonalnej bazie Isofix 2WayFix. Z monta�em bazy, jak i ustawiania nogi stabilizuj�cej na skrajnym miejscu kanapy nie mieli�my �adnych problem�w.W tej konfiguracji przedni fotel pasa�era powinien by� maksymalnie przysuni�ty do kokpitu - siedz�ca z przodu osoba doros�a nie powinna narzeka� na brak miejsca. Du�e, przesuwane drzwi znacz�co u�atwiaj� wk�adanie i wyjmowanie fotelika z siedz�cym w �rodku dzieckiem. Przesuwane drzwi to r�wnie� du�y plusy na ciasnych parkingach.Na bazie Maxi-Cosi 2WayFix mo�na r�wnie� zamontowa� fotelik 2WayPearl przeznaczony dla starszego dziecka. W konfiguracji ty�em do kierunku jazdy mamy wystarczaj�co du�o miejsca na nogi dziecka. Zar�wno baza Isofix, jak i wykorzystywane przez nas foteliki Maxi-Cosi spe�niaj� standard i-Size, przeciwnie jest z kanap� Dacii Dokker - pomimo to zar�wno baza, jak i foteliki idealnie do niej pasuj�.Gdy dziecko doro�nie fotelik Maxi-Cosi 2WayPearl na bazie Isofix mo�na odwr�ci� przodem do kierunku jazdy. W tej konfiguracji zdemontowali�my ju� zag��wek kanapy. Z regulacj� k�ta pochylenia fotelika nie by�o �adnych problem�w.Przed zamontowaniem fotelika Britax-Romer TriFix nale�y wpi�� klamr� pasa top-tether. Przeznaczony do tego uchwyt znajduje si� w plecach kanapy. Ze wzgl�du na d�ugi baga�nik najwygodniej zrobi� to od strony kabiny pasa�erskiej. Ca�� operacj� u�atwia sk�adane i dzielone w proporcji 1/3-2/3 oparcie kanapy (standard w ka�dej wersji wyposa�enia Dacii Dokker).�adnych uwag nie mamy r�wnie� do samego monta�u fotelika Britax-Romer TriFix. Uchwyty Isofix znajduj� si� pomi�dzy siedziskiem i oparciem kanapy, wsuni�cie w nie szyn fotelika jest banalnie �atwe. W tej konfiguracji r�wnie� wyj�li�my zag��wek z kanapy, nie mieli�my �adnych problem�w przy zmianie k�ta pochylenia fotelika. Wsadzanie dziecka do fotelika i zapinanie szelkami znacznie u�atwiaj� szerokie i przesuwane drzwi.Fotelik Recaro Monza Nova 2 Seatfix mia� stabilne oparcie na kanapie, jego podstawa nie zas�ania�a zamka do wpi�cia klamry pasa bezpiecze�stwa, kt�ry zapinane jest tak�e dziecko. Bez problemu ustawili�my zag��wek fotelika na maksymaln� wysoko�� (kabina pasa�erska Dacii Dokker jest bardzo wysoka). W tej sytuacji r�wnie� wyj�li�my zag��wek z kanapy.W ka�dej wersji wyposa�enia na kanapie Dacii Dokker znajduj� si� trzy pary mocowa� Isofix. Nie ma wi�c zastosowania przepis, �e dziecko na �rodkowym miejscu mo�e podr�owa� bez fotelika. Ale w praktyce nie zmie�ci�y si� na kanapie trzy wykorzystywana przez nas foteliki - w ich prawid�owym ustawieniu przeszkadza�y szerokie gabaryty. To doskona�y przyk�ad na to, �e przed zakupem fotelika TRZEBA go przymierzy� do naszego samochodu. Prawdopodobnie uda�oby si� znale�� trzy foteliki (preferejemy wy��cznie Isofix), kt�re b�d� pasowa� do Dacii Duster.Pomimo trzech par uchwyt�w Isofix dost�pnych na kanapie wyb�r miejsca do zamontowania bazy Maxi-Cosi 2WayFix z nog� stabilizuj�c� jest bardzo ograniczony. Na �rodkowym miejscu w prawid�owym rozstawieniu nogi stabilizuj�cej przeszkadza centralny tunel, za� na miejscu za kierowc� nie zachowamy odpowiedniego odst�pu. Pozostaje wi�c miejsce za prawym fotelem pasa�era.W naszym przypadku po zamontowaniu fotelika Isofix na �rodku kanapy brakowa�o miejsca do wpi�cia fotelik�w na skrajnych miejscach.Przy jednym dziecku warto ustawi� fotelik na �rodkowym miejscu kanapy. To wed�ug specjalist�w najbezpieczniejsze dla niego miejsce w samochodzie, dodatkowo uwaga dziecka skoncentrowana b�dzie na drodze. Dla nas trzecia para Isofix to du�y plus ka�dej wersji wyposa�enia Dacii Dokker.W�zki dzieci�ce:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2
.Baga�nik osobowej Dacii Dokker liczy 800 litr�w pojemno�ci (do rolety). Pomi�dzy nadkolami bez problemu zmie�ci�y si� obie cz�ci w�zka X-lander.W wysokim wn�trzu mo�na te� ustawi� kompletny w�zek z gondol� (jednak jego transport musi by� odpowiednio zabezpieczony, nie zagwarantuj� tego tradycyjne linki). Za firmow� siatk� oddzielaj�c� przestrze� baga�ow� zap�aci� trzeba 500 z�otych.W tak obszernym baga�niku bez problemu zmie�ci si� dowolny w�zek - spacer�wka.Pod rolet� baga�nika zmie�ci�y si� oba wykorzystywane przez nas w�zki dzieci�ce.Dacia Dokker wyposa�ona zosta�a w trzy pary mocowa� fotelik�w Isofix, w jej baga�niku bez problemu zmieszcz� si� te� trzy w�zki dzieci�ce. Cztery uchywty do siatki lub linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty s� standardem w ka�dej wersji wyposa�enia. Dodatkowa wyk�adzina na pod�og� baga�nika oferowana jest w dw�ch topowych wersjach - Laureate i limitowanej serii Outdoor.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Plusy i minusy | Dwa plus trzy

 
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry