portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Początek przebudowy „szesnastki” Barczewo - Biskupiec
TESTY | Dziecko w Volvo EX30 - wyposażenie samochodu
WYPADKI DROGOWE | Drugi najtragiczniejszy dzień na polskich drogach - maj 2024

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Plusy i minusy | Suzuki Ignis III 4WD

D�uga lista...
26-10-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W podsumowaniu testu Suzuki Ignis trudno by�o zdecydowa� si� na trzy konkretne plusy i minusy. Wypisana lista liczy o wiele wi�cej pozycji, w tym nap�d na obie osie All Grip Auto (+) czy skomplikowany w obs�udze system multimedialny ze zdejmowanym panelem (-).

PlusyReflektory przednie LED - dzia�anie tych �wiate� doceni� mo�na w�a�nie podczas jazdy w okresie jesiennym. Bia�a, jasna wi�zka doskonale o�wietla r�wnie� pobocze drogi, my zwr�cili�my przy tym uwag� na znacznie lepsze i z dalszej odleg�o�ci odbicie element�w odblaskowych. To rozwi�zanie - jak i zastosowane w ka�dym innym modelu samochodu - realnie poprawia bezpiecze�stwo pieszych. W Suzuki Ignis �wiat�a do jazdy dziennej, mijania i drogowe oraz tylne lampy zbudowane na diodach LED dost�pne s� wy��cznie w topowej wersji wyposa�enia Premium.Tylne drzwi - w Suzuki Ignis otwieraj� si� prawie pod k�tem 90 stopniu. To du�e u�atwienie podczas wysiadania z auta, ale jeszcze bardziej doceni� to osoby podr�uj�ce z ma�ymi dzie�mi. Taka pozycja otwartych drzwi znacznie u�atwia w�o�enie fotelika-noside�ka oraz zapewnia du�� swobod� ruch�w podczas zapinania starszego dziecka w foteliku.Kanapa - w zale�no�ci od wersji wyposa�enia, silnika czy uk�adu przeniesienia nap�du mo�e pomie�ci� pi�� lub cztery osoby. W naszym Suzuki Ignis 4WD dost�pna jest wy��cznie w postaci dw�ch niezale�nych foteli, ze zmienn� pozycj� ca�ej konstrukcji (4 zakresy) i regulowanym k�tem ustawienia oparcia (5 zakresy). Nawet niewielka zmiana tych pozycji mo�e poprawi� walory u�ytkowe samochodu, co udowodni�y nasze pr�by z umieszczenia w�zk�w dzieci�cych w baga�niku. Przesuni�cie jednej cz�ci do przodu pozwala nieco wy�ej ustawi� zag��wek z fotelika dzieci�cego Recaro - o czym piszemy w minusach Suzuki Ingnis.

MinusyS�upek C - blokowa� maksymalne ustawienie zag��wka u�ywanego do pr�b fotelika dzieci�cego Recaro (grupa 2-3). Wed�ug naszych pomiar�w w Suzuki Ignis wysoko�� od siedziska kanapy (przy mocowaniach Isofix) do podsufitki wynosi 73 cm, z kolei d�ugo�� fotelika z wysuni�tym zag��wkiem to 80 cm. Ta sama sytuacja powt�rzy�a si� z fotelikiem Britax-Romer KidFix. Pomiary i pr�by wykonane zosta�y w pozycji maksymalnego odsuni�cia kanapy i ustawienia k�ta jej siedziska. Nie wykorzystamy wi�c fotelika przy dziecku o wzro�cie - to tak�e nasz pomiar - powy�ej 130 cm.Skrzynia bieg�w - testowany egzemplarz Suzuki Ignis wyposa�ony zosta� w 5-biegow� skrzyni� manualn� (jest jeszcze wariant z przek�adni� AGS). W praktyce brak sz�stego biegu prze�o�y� si� na osi�gi. O ile jeszcze przy pr�dko�ci 70 km/h obrotomierz wskazywa��warto�� 2 tys., to na drodze ekspresowej przy 120 km/h w�drowa� na 3 tys., a na autostradzie przy 140 km/h zbli�a� si� do 4 tys. Efekt - �rednie spalanie w naszym te�cie (wi�kszo�� w mie�cie) wynios�o 6,7 litra na 100 km, a za cz�stymi wizytami na stacji benzynowej stoi jeszcze niewielki, 30 litrowy zbiornik paliwa.Wy��cznik poduszki powietrznej pasa�era - w Suzuki Ignis zosta� umieszczony w zamykanym na kokpicie schowku na r�kawiczki. Do zmiany jej statusu potrzebny jest kluczyk, kt�ry w naszym przypadku schowany jest w module elektronicznego kluczyka. Teoretycznie stanowi to dobre zabezpieczenie przed przypadkow� b�d� bez wiedzy kierowcy zmian� pozycji. Podczas naszego testu zrobili�my to jednak dowolnym kluczem mieszcz�cym si� w szczelinie wy��cznika.

Dane z komputera pok�adowego: przejechany dystans podczas testu: 399 km, �rednia pr�dko��: 33 km/h, �rednie zu�ycie paliwa: 6,7 l/100 km.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwi dziecka | Foteliki i w�zki
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry