portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Budowa 100 obwodnic - czerwiec 2022
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE | Bezpieczny autokar - wakacje 2022
SALON SAMOCHODOWY | Premiera tygodnia - Peugeot 408 w końcu trafi na Stary Kontynent

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Citroen C3 III

Dziecko w Citroenie C3 - foteliki i w�zki
06-11-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Dodanie trzeciej pary mocowa� Isofix (i-Size) z top-tether poszerza mo�liwo�ci bezpiecznego przewo�enia dzieci. Napotkali�my jednak na ograniczenia z ustawieniem zag��wka fotelika z grupy 2-3.

Foteliki dzieci�ce:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2WayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Po dezaktywacji przedniej poduszki powietrznej pasa�era na jego miejscu mo�na zainstalowa� fotelik dzieci�cy ty�em do kierunku jazdy. W tym przypadku jest to mo�liwe zar�wno za po�rednictwem pasa bezpiecze�stwa, jak i fabrycznie montowanych uchwyt�w Isofix (standard i-Size). Z oczywistych wzgl�d�w wybrali�my - i polecamy - drugi spos�b. Do sposobu ustawienia bazy Maxi-Cosi 2WayFix z nog��stabilizuj�c� i mocowanego na niej fotelika Pebble Plus nie mamy zastrze�e�.Bez uwag tak�e w przypadku ustawienia na bazie Isofix fotelika Maxi-Cosi 2WayPearl ty�em do kierunku jazdy.Ustawiaj�c na przednim miejscu pasa�era fotelik dzieci�cy ty�em do kierunku jazdy nale�y ca�o�� odsun�� maksymalnie od kokpitu. W tej konfiguracji osoba doros�a siedz�ca z ty�u nie b�dzie narzeka� na brak wolnego miejsca na wysoko�ci swoich kolan.Fotelik 2WayPearl na tej samej bazie Isofix mo�na ustawi� r�wnie� przodem do kierunku jazdy. Pami�tamy przy tym o aktywacji poduszki powietrznej pasa�era! Wszystkie u�ywane przez nas elementy Maxi-Cosi, jak i system Isofix w Citroenie C3 spe�niaj� standard i-Size. Nawet w topowej wersji wyposa�enia tego modelu samochodu fotel pasa�era nie posiada regulacji wysoko�ci.Opr�cz mocowa� Isofix prawy fotel pasa�era wyposa�ono w dodatkowy punkt kotwiczenia (top-teher). Umieszczono go na samym dole plec�w fotela, klamr� pasa naj�atwiej wpi�� od strony kanapy.Mocowania Isofix na przednim fotelu pasa�era schowano w kieszeniach zamykanych na suwak. Po jego rozsuni�ciu powstaje w�ska szczelina, przez co mieli�my problemy z wsuni�ciem grubszych szyn fotelika Britax-Romer TriFix. Aby nie uszkodzi� tapicerki i upro�ci� proces monta�u u�yli�my plastikowych nak�adek (elementy te dok�adane s� do wi�kszo�ci modeli fotelik�w dzieci�cych).W wyprofilowaniach przedniego siedzenia pasa�era idealnie zmie�ci�a si� skorupa fotelika Britax-Romer TriFix. Wcze�niej wysun�li�my do g�ry zag��wek samochodowy.Bez zastrze�e� r�wnie� do samego monta�u fotelika dla najstarszego dziecka - Recaro Monza Nova 2 Seatfix. Jednak w tym przypadku ustawienie obu zag��wk�w nie pozwala na pe�ne przyleganie plec�w fotelika do oparcia.Rozwi�zaniem mo�e by� wyj�cie zag��wka samochodowego, ale g�ra fotelika straci solidne oparcie.Pary mocowa� Isofix (standard i-Size) znalaz�y si� r�wnie� na skrajnych miejscach kanapy. Z monta�em bazy Isofix z nog� stabilizuj�c� i ustawieniem na niej fotelika ty�em do kierunku jazdy nie mieli�my �adnych problem�w.Ustawienie na kanapie fotelika ty�em do kierunku jazdy wymaga dosuni�cia przedniego siedzenia do kokpitu. W tej konfiguracji osoba doros�a siedz�ca z przodu nie powinna narzeka� na brak miejsca na nogi. Du�a w tym zas�uga �ci�tego kszta�tu kokpitu.R�wnie� i w przypadku ustawienia fotelika Maxi-Cosi 2WayFix ty�em do kierunku jazdy nie mieli�my �adnych trudno�ci. Wszelkie czynno�ci wykonywane podczas zapinania dzieci czy ich wyjmowania z samochodu u�atwiaj� szeroko otwierane drzwi.Przed odwr�ceniem kierunku ustawienia fotelika 2WayPearl wysun�li�my do g�ry zag��wek kanapy. Inaczej uniemo�liwia�by zmiany (w 3 zakresach) k�ta pochylenia skorupy fotelika.W plecach kanapy znalaz�y si� dodatkowe punkty kotwiczenia fotelik�w typu Isofix (top-tether). Klamr� pasa naj�atwiej zapi�� od strony progu baga�nika.W przypadku fotelika Britax-Romer ca�kowicie ju� wyj�li�my zag��wek samochodowy. Uchwyty Isofix schowane s� bezpo�rednio pomi�dzy siedziskiem i oparciem kanapy, co te� nie utrudnia - jak na przednim fotelu - wsuni�cia grubszych szyn mocuj�cych.Podstawa fotelika Recaro Monza Nova 2 Seatfix nie zakrywa zamka do wpi�cia klamry pasa bezpiecze�stwa, z kt�rego tutaj r�wnie��korzysta dziecka. W tym przypadku tak�e wyj�li�my zag��wek samochodowy, a plecy fotelika idealnie przylega�y do oparcia kanapy. By� jednak problem - wysoko�� wn�trza kabiny pasa�erskiej przy s�upku C uniemo�liwia wysuni�cie zag��wka fotelika w pe�nym zakresie.Od 2014 roku obowi�zuj�ce w Polsce przepisy dopuszczaj� przewo�enie dziecka (powy�ej 3 roku �ycia) bez fotelika w sytuacji, gdy na kanapie nie ma miejsca na monta� trzeciej sztuki. Wielokrotnie zwracali�my uwag�, �e praktycznie we wszystkich testowanych przez nas samochodach jest to fizycznie niemo�liwe (dziecko musi siedzie� na �rodkowym miejscu i by� prawid�owo zapi�te pasem bezpiecze�stwa). Nowego Citroena C3 dopisujemy do tej listy.W�zki dzieci�ce:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2.
Wed�ug naszych pomiar�w baga�nik Citroena C3 ma 104 cm szeroko�ci i 66 cm d�ugo�ci, za� wysoko�� od pod�ogi do ruchomej p�ki wynosi 52 cm. W tej przestrzeni (300 litr�w) bez trudu zmie�ci�o si�kompletne podwozie i gondola w�zka X-lander.W progu baga�nika znalaz�y si� dwa uchwyty do mocowania linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. Znajduj�ce si� w oparciach kanapy punkty top-tether pe�ni� rol� ich odpowiednik�w po drugiej stronie. Wysoko�� progu - czy jak kto woli g��boko��baga�nika - wynosi oko�o 22 cm.Po zdj�ciu k�ek z oba w�zki zmie�ci�y si� na pod�odze baga�nika. Kolejny nasz pomiar - wysoko�� progu baga�nika wynosi 76 cm.Okazuje si�, �e baga�nik Citroena C3 pomie�li� wszystkie elementy - zdj�te ko�a schowali�my pod gondol� - naszych w�zk�w. Klapa baga�nika otwiera si� na wysoko�� 203 cm.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu

 
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry