PRZEPISY

Aktualności | Nowelizacje przepisów

Mandaty razy dwa. Pełna lista wykroczeń drogowych

17-09-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Lubuska Policja

Od dziś recydywa za niektóre wykroczenia na drodze będzie karana podwójnie. Maksymalna grzywna za ponowne popełnienie wynosi pięć tysięcy złotych.

Przepisy - nowelizacja kar za wykroczenia na drodze, podwojone mandaty, 17 września 2022

Z początkiem stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów za wykroczenia na drodze. Najwyższą grzywnę przypisano za „Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo”, które nie może być niższa niż 4000 złotych. Ponadto, funkcjonariusz Policji zyskał prawo do skierować sprawy do sądu, a ten po rozpatrzeniu sprawy może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 złotych.


REKLAMA

Ustawodawca wyszczególnił też wykroczenia, których ponowne popełnienie karane będzie podwójną stawką mandatu. Tak zwana recydywa liczona przez okres dwóch lat od daty pierwszego popełnienia. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 17 września 2022.

Poniżej publikujemy pełną ich listę (zgodnie ze stanem prawnym opublikowanym w Dzienniku Ustaw 2021 pozycja 2484 „Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń”).


Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym


 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 1500 zł (3000 zł)

 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 1500 zł (3000 zł)

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 1500 zł (3000 zł)

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 1500 zł (3000 zł)

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem - 1500 zł (3000 zł)

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania - 1500 zł (3000 zł)

 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 1500 zł (3000 zł)

 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1500 zł (3000 zł)

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł (3000 zł)

 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500 zł (3000 zł)


Prędkość i hamowanie


 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

  - o 31–40 km/h - 800 zł (1600 zł)

  - o 41–50 km/h - 1000 zł (2000 zł)

  - o 51–60 km/h - 1500 zł (3000 zł)

  - o 61–70 km/h - 2000 zł (4000 zł)

  - o 71 km/h i więcej - 2500 zł (5000 zł)


Wyprzedzanie


 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

  - silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 1000 zł (2000 zł)

  - silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi - 1000 zł (2000 zł)

  - silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany - 1000 zł (2000 zł)

  - uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 1000 zł (2000 zł)

  - na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany - 1000 zł (2000 zł)

  - na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim - 1000 zł (2000 zł)

  - przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany - 1000 zł (2000 zł)

  - określonego znakiem drogowym - 1000 zł (2000 zł)

 • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony - 1000 zł (2000 zł)


Przecinanie się kierunków ruchu


 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 2000 zł (4000 zł)

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały - 2000 zł (4000 zł)

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł (4000 zł)


Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu


 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:

  - kierującego pojazdem mechanicznym - 1500 zł (3000 zł)