PRZEPISY

Aktualności | Nowelizacje przepisów

Nowe definicje i zasady na drogach

21-09-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Od dziś, 21 września 2022 roku, wchodzą w życie nowe przepisy techniczno-budowlane odnośnie dróg publicznych. Zmienia się definicja chodnika, a dla pieszych mogą powstać przejścia sugerowane.

Przepisy - nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych, definicja chodnika i przejścia sugerowanego dla pieszych

Nowe przepisy zastępują trzy dotychczasowe rozporządzenia wydane jeszcze przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z lat 1999 i 2000 oraz Ministra Infrastruktury z 2002 roku. Dają one przede wszystkim większą swobodę projektantom, którzy zamiast sztywnych przepisów będą mogli wykorzystać własną wiedzę i doświadczenie.

Jednocześnie zaproponowano zbiór zasad, z których korzystanie jest dobrowolne. Co więcej, w procesie projektowania infrastruktury mogą uczestniczyć wszystkie podmioty związane z zarządzaniem daną drogą, jak i użytkownicy. Na przykład w strefie zamieszkania może to być lokalna społeczność. Niezmiennie jednak muszą zostać zachowane przepisy określone w prawie budowlanym.

Istotną zmianą jest redukcja definicji prędkości, dla której rozróżniano trzy rodzaje: projektowa, miarodajna i dopuszczalna. Obecnie z użytku wykreślono tą środkową.

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Zmieniono również wykorzystywane w projektach nazewnictwa poszczególnych części dróg. Na przykład:

 • chodniki i drogi dla pieszych - stają się drogami dla pieszych,

 • drogi dla rowerów i pieszych - stają się drogami dla pieszych i rowerów,

 • estakady i kładki dla pieszych - stają się wiaduktami lub mostami,

 • jednopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych - stają się skrzyżowaniami,

 • przejazdy dla rowerzystów - stają się przejazdami dla rowerów,

 • wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci węzłów drogowych - stają się węzłami,

 • wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci przejazdów drogowych - stają się wiaduktami,

 • obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu - stają się urządzeniami obcymi.

Wszystkie nowe nazwy muszą zostać uwzględnione w aktualnych ewidencjach i planach. Zarządca danej drogi ma na to dwa lata - do 20 września 2024 roku. Do momentu zmiany obowiązują dotychczasowe definicje.

Szeroka definicja drogi dla pieszych

Ważną zmianą dla użytkowników infrastruktury drogowej jest podział przestrzeni dla ruchu pieszych. Wprowadzono trzy części:

 • chodnik - przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;

 • pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;

 • pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do  pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Zmiany te nie dotyczą istniejącej już infrastruktury, niemniej ustawodawca zachęca zarządców do uporządkowania tej przestrzeni. Na przykład ławki powinny zostać przestawione na pas obsługujący, zaś chodnik przeznaczony zostaje wyłącznie do ruchu pieszego.

Parkowanie bez zmian

Po raz kolejny należy podkreślić, że nowe nazewnictwo - droga dla pieszych - nie zmienia zasad parkowania na miejscach określanych dotychczas chodnikiem. Obecnie to pas obsługujący, na którym obowiązują te same przepisy, np. dopuszczenie postoju pojazdu do 2,5 tony czy pozostawienie szerokości chodnika nie mniejszej niż 1,5 metra.

Podobnie jest w przypadku rowerzystów, np. przy trudnych warunkach atmosferycznych nadal mogą korzystać z drogi dla pieszych pod warunkiem, że jest ona szersza niż 2 metry oraz użytkowników hulajnóg czy urządzeń transportu osobistego.

Przejście sugerowane i przekraczanie drogi dla rowerów

Wprowadzono też nowe pojęcie - przejście sugerowane dla pieszych. Istotna różnica to brak odpowiednich znaków drogowych i tzw. zebry, za to obszar wyznaczają elementy infrastruktury, jak obniżone krawężniki i oznakowania fakturowe na drodze. Co ważne - przy ich przekraczaniu to pieszy zobowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Sugerowane miejsce nie może znajdować się bliżej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia.

Na pieszego nakładany jest także obowiązek przestrzegania tych samych zasad co na jezdni w trakcie przechodzenia przez drogę dla rowerów. Przede wszystkim zobligowany zostaje do korzystania z przejścia, które wyznacza zebra i znak pionowy D-6. W odległości większej niż 100 metrów od tego miejsca, przekraczanie drogi dla rowerów odbywa się na zasadzie przejścia sugerowanego.