portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PORADY | Co można zamontować w miejscu fabrycznych amortyzatorów samochodu?
WYPADKI DROGOWE | Tragiczne "rekordy" śmierci na początku i końcu lipca
WEEKEND | Stawki za OC • Taigo • Kontrola aftermarketu • e-mobilność w Gdyni • Drogi

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Ford Mondeo V liftback

Dziecko w Fordzie Mondeo - wyposa�enie samochodu
18-02-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Nowy Ford Mondeo nie oferuje nic wi�cej poza powszechnie stosowanymi elementami wp�ywaj�cymi na bezpiecze�stwo i komfort podr�uj�cych dzieci. Cz�� z nich dost�pna jest tylko w opcjach, w tym pogrupowanych w pakiety.Wy��cznik dzia�ania poduszki powietrznej pasa�era jest standardem w ka�dej wersji wyposa�enia Forda Mondeo V-generacji. Umieszczono go w prawym boku kokpitu, dost�p do niego mo�liwy jest tylko przy pe�nym otwarciu drzwi. Do zmiany statusu poduszki - zgodnie z widniej�cym schematem - potrzebny jest kluczyk od stacyjki zap�onu silnika. W przypadku testowanej przez nas wersji wyposa�enia Titanium otrzymujemy system bezkluczykowego dost�pu do samochodu Ford KeyFree. W obudowie jego pilota schowano kluczyk potrzebny do wspomnianej zmiany statusu poduszki.Przy aktywnej poduszce powietrznej pasa�era na samej g�rze �rodkowej cz�cie kokpitu widoczna jest (przez 60 sekund od uruchomienia silnika) dioda ON.Po dezaktywacji poduszki zapala si� (na sta�e) druga dioda OFF.Po obu stronach os�ony przeciws�onecznej pasa�era znajduje si� ostrze�enie przed monta�em na jego miejscu fotelika dzieci�cego odwr�conego do kierunku jazdy w sytuacji, gdy poduszka powietrza jest aktywna.Ostrze�enia maj� form� naklejki z uniwersalnymi piktogramami.W plecach opar� skrajnych miejsc kanapy znajduj� si� dodatkowe punkty kotwiczenia fotelik�w typu Isofix (tzw. top-tether).Odpowiadaj� im dwie parym mocowa� Isofix umieszczone na skrajnych miejscach kanapy. Na jej siedzisku znalaz�y si� prowadnice u�atwiaj�ce szybki i prawid�owy monta� szyn fotelik�w. Ca�a konstrukcja zosta�a dostosowana do standardu i-Size.Poza bazow� wersj� wyposa�enia Ambiente we wszystkich pozosta�ych montowane s� elektrycznie sterowane szyby z przodu i z ty�u. Mo�na je opu�ci� i podnie�� po jednym naci�ni�ciu przycisku, st�d dodatkowa funkcja zapobiegaj�ca przyci�ciu palc�w. W panelu sterowania w drzwiach kierowcy znajduje si� przycisk do blokady ich dzia�ania. W ten sam spos�b mo�na zablokowa� dziecku mo�liwo�� samodzielnego otwarcia tylnych drzwi od �rodka.Dodatkowo w tylnych drzwiach znajduje si� r�wnie� manualny prze��cznik blokady ich otwarcia od �rodka. Do jej za��czenia potrzebny jest p�aski przedmiot. W ten spos�b kierowca mo�e na sta�e zablokowa� tylko wybrane przez siebie drzwi.Przyciemniane z ty�u szyby s� opcj�, za kt�r� niezale�nie od wersji dop�aci� trzeba 800 z�otych. S� one r�wnie� cz�ci� r�nych pakiet�w W testowanym egzemplarzu Forda Mondeo znalaz� si� m.in. pakiet Panorama zawieraj�cy szklany dach (nieotwierany, z filtrem przeciws�onecznym) i rolety przeciws�oneczne w drugiej parze drzwi, za kt�ry dop�aci� trzeba 3900 z�otych. Kolejn� opcj� jest pakiet Titanium X Miko Suede (11 500 z�) zawieraj�cy m.in. sk�rzan� tapicerk� w ciemnym kolorze. Pokryto ni� r�wnie� plecy foteli, dzi�ki czemu �atwo usuwa si� �lady but�w pozostawiane przez siedz�ce w fotelikach dzieci.Pasa�erowie tylnej kanapy maj� do dyspozycji oddzielne nawiewy umieszczone w �rodkowym tunelu W pakiecie Winter 1 (1100 z�) zyskujemy podgrzewane skrajne miejsca kanapy oraz gniazdo 230V. Opr�cz niego zasilanie multimedi�w mo�emy pod��czy� do znajduj�cego si� obok gniazda zapalniczki 12V.W baga�niku znajduj� si� cztery uchwyty do zaczepienia siatki (firmowa kosztuje 150 z�) lub linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. Na li�cie opcji dla wersji liftback znajduje si� m.in. dwustronna mata pod�ogowa (250 z�).

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
Plusy i minusy | Z poduszkami powietrznymi w pasach bezpiecze�stwa
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry