portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PRZEPISY | POLSKIE DROGI | Co z odcinkiem S10 na obwodnicy Torunia?
TESTY | Dziecko w Mercedesie EQB - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Mercedesie EQB - wyposażenie samochodu

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Dogrywka | SEAT Ibiza 5-drzwiowy facelifting

Co ze starszymi dzie�mi?
18-03-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Za najwi�ksz� wad� testowanego p�tora roku temu SEAT-a Ibizy uznali�my trudno�ci przy monta�u jednej z grup fotelik�w dzieci�cych. Od tego czasu model ten przeszed� modernizacj�, jest wi�c dobry pow�d do sprawdzenia czy to poprawiono?SEAT Ibiza nale�y do niezwykle popularnego, a tym samym bardzo konkurencyjnego, segmentu B. Ju� na pocz�tku zyskuje przewag� dobr��konotacj� poprzez bliskie spokrewnienie z Volkswagenem Polo i Skod� Fabi�. W ubieg�ym roku - wed�ug danych Instytutu Bada� Rynku Motoryzacyjnego Samar - w polskich salonach sprzedano 2433 egzemplarze Ibizy, co pozwoli�o zaj�� 38. miejsce w rankingu modeli wszystkich marek. Warto tu podkre�li�, �e po dw�ch miesi�cach bie��cego roku awansowa�a w nim o 5 oczek, dzi�ki sprzedanym ju� 548 sztukom.

Model SEAT-a, podobnie jak i Skody, ma jeszcze jeden walor. W gamie nadwozi znajduje si� wersja ST, czyli kombi. My poprzednio testowali�my 3-drzwiow� Cupr� (czytaj tak�e: TESTY | Pierwsze wra�enia | Ma�a zadziora | SEAT Ibiza SC Cupra), teraz trafi� 5-drzwiowy hatchback w �rodkowej wersji wyposa�enia Style, co te� potraktujemy jako dogrywk�.

Skoncentrujmy si� na wymienieniu element�w wyposa�enia podnosz�cych bezpiecze�stwo i komfort podr�y najm�odszych pasa�er�w. Przede wszystkim trzeba zwr�ci� uwag�, �e wy��cznik przedniej poduszki pasa�era jest (poza wersj� CUPRA) opcj�, za kt�r� dop�aci� trzeba 207 z�otych. W�wczas zostanie on zamontowany w zamykanym schowku po prawej stronie kokpitu. W testowanej wersji go nie by�o, co wyklucza ustawienie na prawym miejscu pasa�era fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy.Do monta�u fotelik�w typu Isofix przewidziano skrajne miejsca na kanapie. O ile wsuni�cie (cho� utrudnione g��boko schowanymi zaczepami pomi�dzy siedziskiem i oparciem) bazy pod fotelik z grupy 0/0+ czy fotelika z grupy 1 (dziecko przypi�te jest szelkami) nie stanowi problemu, to przy foteliku z grupy 2-3 jest to niemo�liwe! Zamek do wpi�cia pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej zosta� przykr�cony pomi�dzy... rozstawem uchwyt�w Isofix. W rezultacie wpi�cie w nie szyn fotelika nie pozwoli - zar�wno z lewej, jak i z prawej strony - na zapi�cie dziecka pasem (czytaj tak�e: TESTY | Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki | SEAT Ibiza SC Cupra). Pozostaje jedynie kombinacja z fotelikiem stawianym luzem, bez systemu Isofix, czego nie uznajemy z prostej przyczyny. Skoro s� mocowania w samochodzie, to dla zapewnienia dziecku optymalnego bezpiecze�stwa korzystamy tylko z fotelik�w Isofix. Koniec. Kropka.

Po poprzednim te�cie Ibizy zapytali�my o to SEAT-a. W odpowiedzi otrzymali�my z Hiszpanii firmow� instrukcj� obs�ugi, w kt�rej sam producent przyznaje, �e nie da si� zamontowa� na Isofix fotelik�w z grupy 2-3. Niestety nie uzasadniono dlaczego. Jest to bardzo dziwne, bo kwesti� t� mo�na po prostu rozwi�za� przesuni�ciem punktu przykr�cenia �ruby mocuj�cej zamka do wpi�cia pasa bezpiecze�stwa. Co wi�cej, poprawnie jest to zrobione w bli�niaczym Volkswagenie Polo (czytaj tak�e: TESTY | Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki | Volkswagen Polo Cross V facelifting) i Skodzie Fabii.

Z ty�u opar� znajduj� si� dodatkowe punkty kotwiczenia fotelik�w Isofix tzw. top-tether, kt�re wizualnie, jak i konstrukcyjnie bardziej przypominaj� haczyki. W wersji wyposa�enia Style nie ma elektrycznie sterowanych szyb z ty�u (opcja za dop�at� 470 z�), st�d te� nie by�o konieczno�ci instalowania blokady do regulowania nimi przez dzieci. Z kolei blokada mo�liwo�ci otwarcia tylnych drzwi od �rodka jest manualna, do zmiany jej statusu potrzebny jest p�aski przedmiot, np. kluczyk od stacyjki zap�onu. Dop�aty (567 z�) wymagaj� te� przyciemniane szyby z ty�u.

Tak�e w por�wnaniu do poprzednio testowanej Ibizy, 5-drzwiowe nadwozie by�o dla nas praktyczniejsze. Oczywi�cie zdecydowanie �atwiej zamontowa� fotelik, posadzi�w nim dziecko i przypi�� pasami. Ale te� przy podr�y w 3 czy 4 osoby nie trzeba by�o wysiada�, aby wypu�ci� pasa�er�w z siedz�cych na kanapie. U�atwia�o to r�wnie� �ycie na szczelnie zastawionym parkingu.Auto homologowane jest na pi�� miejsc, trudno jednak m�wi� o jakimkolwiek komforcie podr�y z kompletem pasa�er�w. Po pierwsze linia dachu opada zbyt nisko i wy�sze osoby ocieraj� g�ow� o podsufitk�, po drugie, gdy chcieli�my ustawi� na wysoko�� �rodkowy zag��wek po prostu wypad� z prowadnic w ca�o�ci.Baga�nik mierzy 262 litry, pod jego pod�og�, z mi�kkiej wyk�adziny, schowano pe�nowymiarowe ko�o zapasowe. Wewn�trz nie by�o uchwyt�w do mocowania linek b�d� siatki zabezpieczaj�cej przed przesuwaniem si� przewo�onych przedmiot�w. Przestrze� mo�na powi�kszy� maksymalnie do 938 litr�w dzi�ki mo�liwo�ci z�o�enia oparcia kanapy (dzielonego w proporcjach 1/3-2/3).

Ostatni facelifting SEAT-a Ibizy sprowadzi� si� do prawie niewidocznej kosmetyki. Jedyn� znacz�c� zmian� by�o dostosowanie jednostek nap�dowych do wymog�w norm emisji spalin Euro 6. Ich paleta obejmuje pojemno�ci od 1.0 do 1.8 litra. W testowanej Ibizie znajdowa� si� podstawowy w ofercie silnik benzynowy 1.0 o mocy zaledwie 75 koni mechanicznych. W dodatku nie by�a to turbodo�adowana konstrukcja TSI, a stosowana przed ni� wolnoss�ca MPI.

Ponad 600-kilometrowa podr� tym autem (z kr�tkim odcinkiem na drodze ekspresowej) nie by�a czym� uci��liwym. Jedyny mankament, co by�o do przewidzenia, stanowi� manewr wyprzedzania, kt�ry przy ma�ej mocy silnika trzeba planowa� z du�o wi�ksz� rezerw�.

Producent deklaruje �rednie spalanie na poziomie 4,5 l/100 km. Przy je�dzie zgodnie z przepisami - cho� tylko z kierowc� - wysz�o 4,9 l/100 km. Tak zbli�one do siebie wyniki zdarzaj� si� naprawd� bardzo rzadko! Rezultat w je�dzie poza miastem mog�aby poprawi� 6-biegowa skrzynia, zamiast niej zamontowana by�a "pi�tka".Zbiornik paliwa SEAT-a Ibizy ma 45 litr�w pojemno�ci. Wed�ug licznika dziennego przejechali�my na nim 775 kilometr�w pozostawiaj�c rezerw� na kolejnych 10 km (na marginesie r�wnie rzadko komputer pok�adowy pokazuje tak nisk� zawarto�� baku). Zasi�g zmienia� si� jednak w trakcie jazdy po mie�cie, wszystko zale�a�o od nat�enia ruchu i cykli hamowania i ruszania spod �wiate� - chwil� wcze�niej by�o to 25 km. Niemniej na koniec komputer pok�adowy wskaza� �rednie zu�ycie paliwa na poziomie 5,1 litra na 100 kilometr�w. Z prostego dzia�ania matematycznego wychodzi o wiele wi�cej, ale faktem pozostaje przejechanie na jednym baku blisko 800 kilometr�w!

Wracaj�c jeszcze do odbytej podr�y. Z przodu naszej Ibizy zamontowano podstawowe fotele Comfort, kt�re ca�kowicie zas�uguj� na t� nazw�. Nie s� za mi�kkie, zapewniaj� dobre podparcie boczne, maj� optymaln� d�ugo�� siedziska i regulowan� wysoko��. Ta ostatnia funkcja zdecydowanie pomaga w dopasowaniu do siebie miejsca za kierownic�, bo zabrak�o regulacji wysoko�ci pas�w bezpiecze�stwa.Na wyposa�eniu nie by�o r�wnie� nawigacji pomimo, �e wersja Style zawiera rozbudowany system multimedialny z 5-calowym ekranem dotykowym. W jego sk�ad wchodzi r�wnie��z��cze USB i AUX oraz bluetooth pozwalaj�cy na sparowanie telefonu z zestawem g�o�nom�wi�cym. Przyciski do jego obs�ugi znalaz�y si� w kole kierownicy.

Z dodatk�w wybrano Pakiet Komfort (1740 z�) obejmuj�cy czujniki cofania, 15-calowe felgi aluminiowe z oponami 185/60 R15 i i zestaw LED z efektownie wygl�daj�cymi �wiat�ami do jazdy dziennej (o zmianie na drogowe trzeba pami�ta� samemu) i tylnymi lampami.

Testowany SEAT Ibiza to typowe auto do miasta, jednak bardzo pozytywnie zaskoczy� w d�u�szej podr�y. Rozwa�aj�c zakup tego modelu trzeba pami�ta� o ograniczonych mo�liwo�ciach monta�u fotelik�w dzieci�cych.Testowana wersja: SEAT Ibiza 1.0 MPI 75 KM, 5-biegowa skrzynia manualna, pr�dko�� maksymalna 173 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 14,3 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 5,2 l/100 km, wyposa�enie Style, cena podstawowa 55 300 z�otych.

Dane z komputera pok�adowego: pokonany dystans: 775 km, �rednia pr�dko�� b.d., �rednie zu�ycie paliwa 5,1 l/100 km.
Podstawowe dane techniczne: d�ugo�� 4061 mm, rozstaw osi 2469 mm, szeroko�� 1693 mm, wysoko�� 1445 mm, prze�wit b.d., pojemno�� baga�nika 292/938 l, �rednica zawracania 10 m, pojemno�� zbiornika paliwa 45 l, masa w�asna 968 kg, dopuszczalna masa ca�kowita 1530 kg.


Testy zderzeniowe EuroNCAP: rok 2011 - bezpiecze�stwo doros�ych 30 punkt�w (82 proc. maksymalnej oceny), bezpiecze�stwo dzieci 38 pkt. (77 proc.), ochrona pieszych 21 pkt. (59 proc.), systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo 5 pkt. (71 proc.).

czytaj tak�e:
· Pierwsze wraďż˝enia | Maďż˝a zadziora
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
· Plusy i minusy | Sportowe emocje nie dla dzieci
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry