portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Volkswagenie Taigo - wyposażenie samochodu
EURO NCAP | Kolejne chińskie marki samochodów ocenione w testach zderzeniowych Euro NCAP
EURO NCAP | Szczegółowe wyniki testów zderzeniowych | Honda Civic e:HEV

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Pierwsze wra�enia | Renault Twingo III

Wydoro�la�, ale wci�� pozostaje maluchem
08-07-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Nowa generacja Renault Twingo zyska�a mocny atut - drug� par� drzwi. Dzi�ki przeniesieniu silnika na ty� wygospodarowano te� wi�cej miejsca w kabinie pasa�erskiej.Po odwa�nej linii jednobry�owego nadwozia I-generacji Twingo pozosta�y ju� tylko wspomnienia. Nast�pna bardzo mocno upodobni�a go do �wczesnych modeli Renault. Przy projektowaniu trzeciej ods�ony konstruktorzy chcieli przywr�ci� mu wyrazisty charakter, st�d decyzja o przeniesieniu silnika pod pod�og� baga�nika, co te� wi�za�o si� z nap�dem tylnej osi. Pono� nie by�o to �atwe zdanie, wi�c zamiast wymy�la� wszystko od nowa podj�to rozmowy z Mercedesem. Niemiecki producent planowa� w�a�nie powr�t Smarta forfour, kt�ry w ostatecznym rozrachunku sta� si� bratem bli�niakiem nowego Twingo.

Oba zadebiutowa�y w 2014, z tym, �e Renault jako pierwsze pokaza�o sw�j model wiosn� w Genewie (czytaj tak�e: Na ulicach b�dzie kolorowo). Jakby nie patrze� to Szwajcaria jest ojczyzn� Smarta. Dla zachowania r�wnowagi ods�ona nowego forfour mia�a miejsce jesieni� w Pary�u (czytaj tak�e: Powr�t wi�kszego... malucha).Nowe Twingo niezauwa�alnie zmala�o - r�nica w d�ugo�ci wynosi zaledwie 5 mm, wi�cej, bo a� 130 mm, zyska� rozstaw osi. Zabiegi te pozwoli�y na zamontowanie drugiej pary drzwi. Z praktycznego punktu widzenia samoch�d zdecydowanie zyska�, na szcz�cie nikt z tej okazji nie pr�bowa� wciska� do wn�trza 5 osoby.

Zreszt� symetryczny podzia� miejsca na kanapie wyznacza �rodkowy tunel ��cz�cy skrzyni� bieg�w z nap�dem tylnej osi. Zapewne rachunek ekonomiczny, a nie wzgl�dy techniczne, spowodowa�y, �e szyby w drugiej parze drzwi s� uchylne. Od strony zewn�trznej schowano klamk� w ram� drzwi.W 4-osobowym aucie oparcie kanapy sk�ada si� w ca�o�ci (bazowa wersja Life) lub - co oczywiste - po po�owie (w pozosta�ych). Obecnie w salonach oferowana jest limitowana wersja Bizuu, a w niej kanapa dzieli si� w proporcjach 1/3-2/3.

Roz�o�enie opar� kanapy powi�ksza przestrze� baga�ow� do 980 litr�w. W standardzie mierzy 219 litr�w, co oznacza, �e jest mniejsza od poprzedniej generacji. Wp�ywa na to fakt umieszczenia pod pod�og� jednostki nap�dowej. Tym razem nie mamy dodatkowej mo�liwo�ci regulacji d�ugo�ci baga�nika - siedzisko kanapy zosta�o zamontowane na sta�e.Na kokpicie dosz�o do rewolucji, czyli wszystko wr�ci�o na stare miejsce. Za kierownic� wci�� mamy jeden zintegrowany zegar, w kt�rym standardowy pr�dko�ciomierz (wyskalowany do 160 km/h) po��czono z elektronicznym wy�wietlaczem komputera pok�adowego i wskazaniem poziomu paliwa. Nie ma wi�c, ani obrotomierza, ani wska�nika temperatury p�ynu w uk�adzie ch�odzenia.

W nowym Twingo mo�emy bawi� si� kolorami. W testowanym egzemplarzu do grafitowej deski dodano bia�e elementy, za� na materia�owej tapicerce pojawi�y si� czerwone akcenty. Nawi�zuj� do nich obszycia dodatkowych - wyjmowanych - schowk�w. Ten przed pasa�erem ma dodatkowy pasek, przez co mo�na zabra� go - niczym torb� na rami� - ze sob�. Do tego mamy ca�y wachlarz wewn�trznych i zewn�trznych element�w pozwalaj�cych na personalizacj�.

Na pok�ad auta trafi� multimedialny system R-Link z 7-calowym ekranem dotykowym, kt�ry zast�puje wi�kszo�� przycisk�w steruj�cych. Do systemu wgrano fabryczn� nawigacj� TomTom, elektroniczn� ksi��k� obs�ugi samochodu, a ca�o�� po pod��czeniu internetu mo�na uzupe�nia� dedykowanymi aplikacjami.

Naturalnie jest i radioodtwarzacz, trzeba si� tylko przyzwyczai�, �e nap�d CD zast�piono gniazdem USB i Jack oraz ��czem bluetooth. Ca�o�� oferowana jest wy��cznie w pakiecie Connect&Go. Cena 3500 z�otych by�aby wyg�rowana, ale zawarto w niej r�wnie� kolorow� kamer� wspomagaj�c� manewr cofania.

Na li�cie wyposa�enia Twingo debiutuje m.in. asystent utrzymania pasa ruchu. Zarezerwowano go dla topowej wersji Intens, w Zen wymaga dop�aty 900 z�otych, w Life nie dostaniemy go w cale. Za to wsz�dzie montowany jest asystent ruszania pod g�r�.

W�r�d system�w bezpiecze�stwa brakuje, podobnie jak poprzednio, kurtyn powietrznych. Ciekaw� opcj� jest mo�liwo�� zamontowania na prawym fotelu mocowa� do fotelik�w typu Isofix (wy��cznik poduszek pasa�era jest standardem). Mo�na za�o�y�, �e podobnie jak w innych modelach Renault, kt�re testowali�my, w plecach fotela znajdziemy dodatkowy punkt kotwiczenia fotelik�w, czyli top-tether.

Interesuj�co prezentuje si� bry�a nowego Twingo, kt�rej blisko teraz do Fiata 500. Podczas, gdy Smart bawi si� dwukolorowym nadwoziem, Renault przyci�ga palet� jednolitych, ale wida�, �e starannie dobranych, lakier�w. W sumie jest ich siedem. Atrakcyjno�� wizualn� podnosz� 16-calowe obr�cze k�.

W przypadku nowego Twingo pod mask� z przodu znajduje si� kilka podzespo��w oraz zbiorniki p�yn�w eksploatacyjnych. Jednostka nap�dowa, tak jak w Smarcie fortwo i forfour, schowana jest pod pod�og� baga�nika. Aby si� do niej dosta� trzeba wyj�� wyk�adzin� - z odpowiedni� warstw� izolacji termicznej - oraz metalow� p�yt�.Paleta silnik�w obejmuje trzycylindrow� - i wolnoss�c� - jednostk� benzynow� o pojemno�ci jednego litra z mocy 70 KM oraz turbodo�adowanego diesla 0,9 litra 90 KM. Ten ostatni wyposa�ony zosta��w system start/stop. W obu przypadkach montowana jest 5-biegowa skrzynia manualna.

W segmencie A przewa�aj� modele samochod�w z jedn� par� drzwi, co ogranicza ich funkcjonalno��. Nowe Twingo po raz pierwszy w swej historii otrzyma�o drug� par�. To dobra wiadomo�� chocia�by dla rodzin z ma�ymi dzie�mi. Kolejnym atutem przy je�dzie po mie�cie jest niewielki - oko�o 9 metr�w - promie� skr�tu, a przy precyzyjnym wykorzystaniu wolnego miejsca do zaparkowania pomaga kamera umieszczona z ty�u. Za miastem te� damy rad�, auto, jak ka�de inne, z sprawdzili�my m.in. na autostradzie.Testowany model: Renault Twingo III 1.0 SCe (70 KM) Euro 6, 5-biegowa skrzynia manualna, pr�dko�� maksymalna 151 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 14,5 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 4,7 l/100 km, emisja CO2 105 g/km, wyposa�enie Intense, cena podstawowa 42 300 z�otych.

Podstawowe dane techniczne: d�ugo�� 3592 mm, rozstaw osi 2495 mm, szeroko�� (bez lusterek) 1647 mm, wysoko�� 1557 mm, prze�wit b.d., pojemno�� baga�nika 219/980 l, �rednica zawracania 8,6 m, pojemno�� zbiornika paliwa 35 l, masa w�asna 864 kg, �adowno�� 495 kg.

Testy zderzeniowe EuroNCAP: rok 2014 - bezpiecze�stwo doros�ych 30 punkty (78 proc. maksymalnej oceny), bezpiecze�stwo dzieci 40 (81), ochrona pieszych 25 (68), systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo 7 (56).

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
Plusy i minusy | Praktyczniejszy maluch
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry