portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | Rajd Polski • DS4 • Nowe logo Dacii • Pure ETCR • Wieści z dróg A1 oraz S10 i S16
Z RYNKU | Norm jakościowych najczęściej nie spełnia olej napędowy
TESTY | Plusy i minusy - Forma przysłoniła ergonomię | Mazda MX-30

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Pierwsze wra�enia | Citroen Grand C4 Picasso

Zadatek na rodzinny autobus
06-12-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Wczesn� wiosn� model ten dos�ownie na kilka chwil zago�ci� w naszej redakcji. Ju� po wst�pnych ogl�dzinach jego wn�trza wiedzieli�my, �e to jest to!Podczas test�w samochod�w pod k�tem bezpiecze�stwa i komfortu podr�y najm�odszych pasa�er�w zawsze nam czego� brakowa�o. W przypadku tego Citroena wszystko to, czego do tej pory szukali�my mieli�my na pok�adzie. Zapewne nie jest to najwa�niejszy pow�d, dla kt�rego model ten cieszy si� tak du��, tak�e w Polsce, popularno�ci�. W zale�no�ci od potrzeb, mo�emy wybiera� pomi�dzy wersj� dla 5- i 7-os�b. Wi�ksz� liczb� pasa�er�w zabierze oczywi�cie Grand. Citroen pozwala te� wybra� t� wersj� tylko z dwoma rz�dami foteli.

C4 Picasso mierzy 4428 mm, za� Grand 4597 mm - patrz�c na to drugie auto mamy wra�enie, �e jest o wiele wi�ksze. Przek�ada si� to r�wnie� na rozstaw osi, w testowanym modelu jest wi�kszy o 55 mm i wynosi 2840 mm. Niewiele, ale jednak o 5 mm, r�ni si� zwis przedni. Najwi�cej, o 100 mm, powi�kszono ty�. Szeroko�� jest taka sama (1573 mm bez lusterek), za� wysoko�� r�ni si� od wybranego ogumienia.Baga�nik przy dw�ch rz�dach siedze� ma 645 litr�w pojemno�ci. Mo�emy j� zwi�ksza� (do 704 litr�w) poprzez przesuwanie trzech oddzielnych foteli montowanych zamiast kanapy. To domena tylko wersji 7-osobowych z wykluczeniem bazowego poziomu wyposa�enia Attraction.

W pod�odze baga�nika skrywaj� si� dwa sk�adane fotele tworz�ce 3 rz�d. Zaj�cie tych miejsc u�atwiaj� sk�adane - w r�nych konfiguracjach - fotele ze �rodkowego, chocia� ju� znale�li�my spor� niedogodno��. Je�li zamontujemy na skrajnych miejscach foteliki dzieci�ce (w sumie s� 3 pary mocowa� Isofix), nie przejdziemy dalej. Ale to te� "przypad�o��" wszystkich aut 7-osobowych. Komfort podr�y z ty�u jest �redni, na plus Grand C4 Picasso trzeba zapisa� dodatkowe szyby boczne.

Sk�adane fotele w baga�niku zabra�y przestrze� na ko�o zapasowe. Nie go tak�e pod autem. Dopiero w schowku w pod�odze - w �rodkowym rz�dzie - znalaz� si� zestaw naprawczy.

Du�o miejsca we wn�trzu pozwoli na komfortow� podr� rodziny z ma�ymi dzie�mi. Do system�w chroni�cych najm�odszych pasa�er�w oraz konfiguracji ustawienia fotelik�w powr�cimy w dalszej cz�ci testu. Do tradycyjnej listy wyposa�enia dodajemy �aluzje przeciws�oneczne w 2 parze drzwi, a w zag��wkach przednich foteli dwa niezale�ne monitory do wy�wietlania np. bajek (w komplecie s� tak�e s�uchawki dzia�aj�ce na bluetooth). S� i sk�adane stoliczki i dodatkowe lusterko.Do kokpitu z centralnie umieszczonym zestawem zegar�w przywykli�my ju� w poprzedniej generacji C4 Picasso. Teraz w dw�ch najwy�szych wersjach wyposa�enia jest to kolorowy panel o przek�tnej 12 cali i je�li najdzie nas taki kaprys mo�emy zmieni� jego wygl�d i kolory. Do wyboru mieli�my m.in. zestaw cyfrowy lub w tradycyjnych kszta�tach. Na wy�wietlenie dowolnego zdj�cia te� znajdzie si� miejsce.

Poni�ej znajduje si� kolejny panel, nazwany w Grupie PSA i-cockpit. Zgromadzono w nim sterowanie wszystkimi funkcjami, kt�re zwykle potrzebuj� oddzielnych pokr�te�, prze��cznik�w i guzik�w. Wszystko dzia�a na dotyk, na szcz�cie zostawiono jeden tradycyjny s�u��cy do ca�kowitego wy��czenia systemu i regulacji g�o�no�ci.Ko�o kierownicy obszyto sk�r�, u do�u sp�aszczono i... wbudowano w nie ca�� armi� prze��cznik�w. Ich opanowanie zajmuje troch� czasu, przeniesiono tu m.in. w��cznik systemu automatycznego parkowania. Po znalezieniu miejsca auto wjedzie r�wnolegle lub prostopadle i w ten sam spos�b wyjedzie. A je�li kto� chce zrobi� to samodzielnie mo�e wspom�c si� kolejnymi dobrodziejstwami techniki. Cztery kamery zapewniaj� doskona�y podgl�d 360 stopni, dost�pna jest r�wnie� symulacja widoku z lotu ptaka. Bana�em przy tym jest kamera cofania oraz czujniki w przednim i tylnym zderzaku.

I kolejne cechy charakterystyczne Citroena. Powierzchni� przedniej szyby mo�na powi�kszy� przesuni�ciem do ty�u os�on przeciws�onecznych. Jeszcze wi�cej �wiat�a - prosz� bardzo - jest i panoramiczny dach Cielo (dop�ata 3 tys. z�otych). Atmosfer� w aucie umila rozpylacz zapach�w, a pasa�er prawego fotela skorzysta z rozk�adanego podn�ka. Szczytem szczyt�w s� ju� fotele z funkcj� masa�u.Nap�d testowanej wersji stanowi dwulitrowy silnik wysokopr�nych dysponuj�cy moc� 150 koni mechanicznych. Tu te� zapewniono najwy�szy standard - spe�nia on norm� emisji spalin Euro 6, poza filtrem cz�stek sta�ych umieszczono osobny zbiornik na dodatek AdBlue, kt�ry zamienia tlenki azotu w jego czyst� posta� i par� wodn�. Rozwi�zanie to stosowane jest w pojazdach ci�arowych.

Do kompletu mamy skrzyni� automatyczn� o 6 prze�o�eniach. Sterujemy ni� - jak za dawnych czas�w - "wajch�" wbudowan� w kolumn� kierownicy.Testowana wersja: Citroen Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDi 150 KM, automatyczna skrzynia o 6-prze�o�eniach, pr�dko�� maksymalna 207 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 11,5 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 4,2 l/100 km, wyposa�enie Exclusive, cena podstawowa 125 600 z�otych.

czytaj tak�e:
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
· Plusy i minusy | Bliski naszego ideaďż˝u
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry