PRZEPISY

Przepisy porządkowe | Opłaty karne

Będzie drożej za odholowanie i przechowywanie pojazdów

18-08-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Minister Finansów opublikował nowe, maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym. Będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Przepisy - Maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym w 2022 roku

Dla przypomnienia - pojazd może być usunięty wyłącznie na podstawie dyspozycji funkcjonariusza policji, strażnika miejskiego (gminnego) lub osoby dowodzącej akcją ratowniczą. Przyczyny i sytuacje do jej wydania regulują punkty 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z nimi pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

• pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

• nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

• przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

• pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

• pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

• kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

Ponadto pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

• kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

• kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

• jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Kolejne sytuacje:

• pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej,

• pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Nowe stawki obowiązujące od stycznia 2022 roku wynoszą:

rower lub motorower

• za usunięcie - 128 zł,

• za każdą dobę przechowywania - 24 zł;

motocykl

• za usunięcie - 251 zł,

• za każdą dobę przechowywania - 33 zł;

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

• za usunięcie - 542 zł,

• za każdą dobę przechowywania - 46 zł;

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

• za usunięcie - 677 zł,

• za każdą dobę przechowywania - 60 zł;

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

• za usunięcie - 956 zł,

• za każdą dobę przechowywania - 86 zł;

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

• za usunięcie - 1409 zł,

• za każdą dobę przechowywania - 154 zł;

pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

• za usunięcie - 1714 zł,

• za każdą dobę przechowywania - 225 zł;

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:

• za usunięcie - 128 zł,

• za każdą dobę przechowywania - 24 zł.

Należy pamiętać, że pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.