portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PRZEPISY | POLSKIE DROGI | Co z odcinkiem S10 na obwodnicy Torunia?
TESTY | Dziecko w Mercedesie EQB - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Mercedesie EQB - wyposażenie samochodu

www.jedz-bezpiecznie.pl
reklama

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Materiał Partnera


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Pierwsze wra�enia | Opel Corsa E

Nowy lider u Opla
17-04-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Corsa to obecnie najch�tniej kupowany w Polsce model Opla. Co ciekawe w salonach sprzedawane s� jednocze�nie dwie generacje tego auta.Najnowsza Corsa, oznaczona liter� E, zadebiutowa�a jesieni� na salonie samochodowym w Pary�u (czytaj tak�e: Pi�ta ods�ona miejskiego Opla), po kt�rym sukcesywnie wprowadzana by�a na europejskie rynki. Nie sta�o to na przeszkodzie, aby nadal sprzedawa� generacj� D, kt�rej premiera mia�a miejsce blisko dekad� temu. Naturalnie po drodze przechodzi�a kuracje odm�adzaj�ce, ostatni� w 2011 roku.

Obie generacje oferowane s� w 3- i 5-drzwiowym nadwoziu, ale z dost�pnych danych z rynku trudno dociec, kt�ra z nich cieszy si� najwi�kszym powodzeniem. Pewn� wskaz�wk� mo�e by� fakt, �e cennik starszej obfituje dzi� w du�e rabaty. W pierwszym kwartale w polskich salonach sprzedano 2739 sztuk Corsy, co da�o jej 5. pozycj� w rankingu nowych samochod�w. Dotychczasowy lider Opla, Astra, spad� w tym okresie na 9. miejsce (2375 egzemplarzy).

Testowana przez nas 5-drzwiowa Corsa nale�y do nowej, licz�c po kolei pi�tej, generacji. Wyr�nia si� ona d�u�szym o 22 mm (4021 mm) nadwoziem, przy kr�tszym o zaledwie 1 mm (2510) rozstawem osi. Jest te� szersza o 9 mm (1746 mm). W sumie warto�ci niewiele si� r�ni�ce, ale je�li wierzy� danym technicznym z cennik�w powi�kszy� si�, a� o 60 cm, promie� zawracania pomi�dzy kraw�nikami (11 metr�w). Do kompletu wymiar�w brakuje wysoko�ci, ta zmala�a o 7 mm (1481 mm).Zmiany zasz�y tak�e we wn�trzu. Du�o na tym - naszym zdaniem - zyska� wygl�d kokpitu. Uporz�dkowano konsol� �rodkow�, w kt�rej wi�kszo�� przycisk�w i funkcji zast�pi� ekran dotykowy o przek�tnej 6,95 cali z system IntelliLink. Trzeba jednak za niego dop�aci� - w przypadku testowanej wersji Color Edition - 1500 z�otych. W tej cenie znalaz�a si� m.in. mo�liwo�� pod��czenia smartfona przez bluetooth i wa�niejsze dla jego w�a�ciciela gniazdo USB. Nie chodzi tylko o korzystanie z multimedi�w, ale przede wszystkim �adowanie szybko wyczerpuj�cej si� baterii.

Nie obejdzie si� przy tym bez uwag - zb�dne by�y wstawki typu Piano Black i doskwiera� brak mo�liwo�ci dopasowania jasno�ci i zmiany koloru wy�wietlacza. W trybie dziennym ma bia�e, a nocnym czerwone motywy. W ostrym s�o�cu, kt�re �wieci�o podczas naszej podr�y na Pozna� Motor Show 2015, odczytanie mniejszych napis�w by�o niemo�liwe.D�uga podr�, cho� po autostradzie, pozwoli�a doceni� wygod� sportowych foteli. W wersji Color Edition (przedostatni poziom wyposa�enia) wszystkie siedzenia pokryto tapicerk� materia�ow� Network z ��t� lub szar� kratk�, kt�ra jednym z ogl�daj�cych wn�trze przypad�a do gustu, a drugim wr�cz przeciwnie.

Corsa to auto do miasta, st�d wiele os�b ucieszy montowany seryjnie tryb wspomagania kierownicy City. Ale za pomoc w parkowaniu trzeba - i to w ka�dej wersji - dop�aci�. Czujniki z ty�u to wydatek 1 tys. z�otych, komplet z przodem kosztuje 1,7 tys. z�otych, a komfort scedowania na auto samodzielnego manewru zaparkowania to kolejne 2,5 tys. z�. W tej cenie dostaniemy jeszcze asystenta monitorowania martwego pola w lusterkach. Maj�c kt�ry� z tych element�w - i ekran dotykowy na kokpicie - mo�na jeszcze dom�wi� (1,2 tys. z�) kamer� cofania.

Na pok�adzie - analizuj�c list� opcji - nie by�o r�wnie� asystenta utrzymania pasa ruchu, automatycznej zmiany �wiate� drogowych na mijania, rozpoznawania znak�w drogowych i ostrzegania przed kolizj�.

Wersja Color Edition wyposa�ona by�a w kierownic� z przyciskami do obs�ugi radioodtwarzacza i zestawu g�o�nom�wi�cego oraz ustawie� tempomatu. Podr� w jego towarzystwie, przy pr�dko�ci 140 km/h, up�ywa�a nam w drodze do Poznania. Warto podkre�li�, �e po ka�dym przyhamowaniu auta, system sam powraca� do zaprogramowanej pr�dko�ci.Jazda w dwie osoby nie pozwala oceni� przestronno�ci wn�trza, �atwiej to zrobi� z baga�nikiem. Standardowo ma pojemno�� 265 litr�w. Plecaki ze sprz�tem fotograficznym i materia�y prasowe zebrane na Motor Show zaj�y tylko cz�� jego przestrzeni. Za dop�at� 150 z�otych baga�nik mo�na podzieli� podw�jn� pod�og�. Na samym spodzie mie�ci si� jeszcze ko�o zapasowe. Zar�wno dojazdowe, jak i pe�nowymiarowe otrzymamy tylko za dop�at� (200-250 z�).

Powi�kszenie przestrzeni baga�owej, do 1120 litr�w, mo�liwe jest poprzez z�o�enie (60:40) opar� kanapy. W dw�ch podstawowych wersjach wyposa�enia funkcjonalno�� ta wymaga dop�aty 400 z�otych, w dw�ch pozosta�ych to standard.Nap�d Corsy stanowi� jednostki o niewielkich pojemno�ciach. Najwi�kszy z nich ma 1.4 litra, ale to turbodo�adowane 1.0 dysponuj� moc� od 90 do 115 KM. Testowany model mia� pod mask� wspomniane 1.4, 90 KM i z 5-biegow� skrzyni� manualn�. To zestawienie sprawdzi�o si� w mie�cie, niestety w trasie brakowa�o i przyspieszenia i oszcz�dno�ci w zu�yciu paliwa. Do tego powr�cimy w podsumowaniu.Testowana wersja: Opel Corsa E, 5-drzwiowa, 1.4 EcoTec 90 KM, 5-biegowa skrzynia manualna, pr�dko�� maksymalna 175 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 13,2 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 5,2 l/100 km, wyposa�enie Color Edition, cena podstawowa 54 350 z�otych.

czytaj tak�e:
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
· Plusy i minusy | Zdecydowanie do miasta
 

copyright 2002-2022 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry