portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Cupra Formentor
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Cupra i Polestar rozbite przez Euro NCAP | Marzec 2021
WYPADKI DROGOWE | Niewiarygodne dane z polskich dróg | Luty 2021

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Honda Jazz III

Dziecko w Hondzie Jazz - foteliki i w�zki
08-02-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Przy fotelikach z grupy II-III mieli�my trudno�ci z zapi�ciem pasa bezpiecze�stwa. Dodatkowy schowek pod pod�og� baga�nika pozwoli� na spakowanie wszystkich element�w naszych w�zk�w dzieci�cych.Foteliki:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2wayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Po dezaktywacji dzia�ania poduszki powietrznej pasa�era mo�na na jego miejscu ustawi� fotelik ty�em do kierunku jazdy. W tej sytuacji trzeba maksymalnie odsun�� fotel od kokpitu. Fotelik Maxi-Cosi Pebble Plus mocowali�my za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej, kt�ry do tej czynno�ci ma odpowiedni� d�ugo��.Stabilniejsze, a przez to bezpieczniejsze, mocowanie fotelika Maxi-Cosi Pebble Plus zapewnia opcjonalna baza 2WayFix. Baza ta, podobnie jak mocowania Isofix i wyprofilowanie kanapy, zosta�y opracowane zgodnie ze standardem i-Size. Mocowanie szyn bazy by�o bardzo �atwe, wstawianie fotelika (w tym przypadku robimy to najcz�ciej z siedz�cym ju� w �rodku niemowlakiem) u�atwia�y bardzo szeroko otwierane drzwi Hondy Jazz.Baza Maxi-Cosi 2WayFix przeznaczona jest tak�e do monta�u fotelika 2WayPearl. Fotelik ten mo�na ustawia� pod k�tem, siedz�ce w nim dziecko ma wystarczaj�co du�o miejsca na nogi.Fotelik Maxi-Cosi 2WayPearl mo�na r�wnie� odwr�ci� ty�em do kierunku jazdy i tak�e ustawi� pod k�tem. W tej konfiguracji trzeba przesun�� w stron� kokpitu fotel pasa�era.W ka�dej z konfiguracji bazy 2WayFix i fotelik�w siedz�ca przed lub za osoba doros�a nie powinna narzeka� na brak miejsca na nogi.Dodatkowy punkt kotwiczenia fotelik�w (top-tether) znajduje si� w podsufitce tu� przy kraw�dzi otworu baga�nika. To od tej strony najwygodniej zaczepi� pas fotelika.Mocowania Isofix znajduj� si� pomi�dzy siedziskiem a oparciem skrajnych miejsc na kanapie. Schowano je w specjalnych kieszeniach, kt�re pomagaj� w prawid�owym monta�u szyn fotelik�w. Mi�kka tapicerka siedze� u�atwia wsuwanie szyn Isofix o r�nej grubo�ci. Plecy kanapy ustawione s� pod k�tem, dlatego dla lepszego oparcia fotelika powinni�my pozostawi� w niej zag��wek. Przy monta�u fotelika Romer Trifix nie by�o �adnych problem�w.Bez �adnych problem�w przebieg� r�wnie� monta� fotelika Recaro Monza Nova 2 Seatfix. W tym przypadku powinni�my wyj�� z oparcia kanapy zag��wek. K�opoty zacz�y si� jednak przy pr�bie zapi�cia pasa bezpiecze�stwa, z kt�rego korzysta r�wnie� dziecko. Znajduj�cy si� w siedzisku zamek do wpinania klamry pasa znajduje si� blisko uchwytu Isofix, a tym samym podstawy fotelika (podobnie by�o przy pr�bie z trzema innymi modelami fotelik�w z grupy II-III). Wszystko to znacz�co utrudnia zapinanie pasa.Od ubieg�ego roku polskie przepisy pozwalaj� na przewo�enie dziecka (powy�ej 3 roku �ycia) bez fotelika w sytuacji, gdy na kanapie nie ma miejsca na monta� trzeciego. Wielokrotnie zwracali�my uwag�, �e praktycznie we wszystkich testowanych przez nas samochodach jest to fizycznie niemo�liwe (w tej sytuacji dziecko musi by� zapi�te pasem). Pr�ba w Hondzie Jazz po raz kolejny to potwierdzi�a.

czytaj tak�e:
Nara�anie dziecka na utrat� �yciaW�zki:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2.
Baga�nik nowej Hondy Jazz liczy 354 litr�w pojemno�ci. Nie zmie�ci�o si� w nim kompletne podwozie w�zka X-lander, kt�re po z�o�eniu ma 88 cm d�ugo�ci i 62 cm szeroko�ci.Po zdj�ciu k� podwozie w�zka X-lander ma ... d�ogo�ci i nie zmie�ci�o si� (zabrak�o oko�o 1 cm) na d�ugo�� baga�nika.Z�o�ona spacer�wka Quinny model Zapp Xtra 2 bez problemu zmie�ci�a si� na szeroko�� baga�nia. Po zdj�ciu k� (w�wczas ma 67 cm d�ugo�ci) mo�na j� schowa� r�wnie� wzd�u�.Pod pod�og� baga�nika umieszczono styropianow� kuwet�, kt�rej przestrze� podzielono na p�. W jednej cz�ci schowano m.in. elementy zestawu do naprawy opon oraz klucze, w drugiej (wolnej) zmie�cili�my zdj�te z w�zk�w ko�a.W ten spos�b mieli�my wi�cej miejsca w baga�niku, do kt�rego bez wi�kszych problem�w spakowali�my pozosta�e elementy obu w�zk�w.

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Auto do miasta nie musi by�maluchem
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Plusy i minusy | Przede wszystkim do miasta
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry