portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Cupra Formentor
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Cupra i Polestar rozbite przez Euro NCAP | Marzec 2021
WYPADKI DROGOWE | Niewiarygodne dane z polskich dróg | Luty 2021

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Pierwsze wra�enia | Honda Jazz III

Auto do miasta nie musi byďż˝ maluchem
04-02-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Jazz jest najmniejszym modelem w obecnej ofercie Hondy. Ale to stwierdzenie mo�e myli�, bo rozmiarami ten hatchback zalicza si� do segmentu B.Nowy Jazz to czwarta czy trzecia generacja? W tym przypadku obie odpowiedzi mog� by� uznane za prawid�owe, bo model z lat 80. XX wieku nie by� oferowany w Europie. A gdy ju� do nas zawita�, dopiero w 2001 roku, znacz�co r�ni� si� od poprzednika. Przede wszystkim zyska� drug� par� drzwi i homologacj� dla 5 os�b. Z ka�d� kolejn� generacj� r�s�, osi�gaj�c obecnie 3995 mm d�ugo�ci przy rozstawie osi wynosz�cym 2530 mm (czytaj tak�e: Znacz�ce wzmocnienia Hondy).

Przestronnie jest r�wnie��w �rodku (Jazz dzieli p�yt� pod�ogow� z nowym HR-V), jednak 5 pasa�er nie znajdzie dla siebie du�o miejsca. Ale auto nale��ce do segmentu B wykorzystywane b�dzie g��wnie do jazdy po mie�cie. W wygodnym wsiadaniu i wysiadaniu pomagaj� bardzo szeroko otwierane drzwi.Kokpit auta nie przeszed� rewolucyjnej zmiany. Wyj�tkiem jest �rodkowa konsola, na kt�rej znalaz� si� nowy system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym. Zintegrowano w nim sterowanie radiem - w tym nadawanym cyfrowo - oraz zasobami multimedi�w, obs�ug� telefonu kom�rkowego, korzystanie z satelitarnej nawigacji (Garmin), wy�wietlacz danych komputera pok�adowego i przede wszystkim mo�liwo�� pod��czenia do internetu. Jego cz�ci� jest aplikacja Aha, dzi�ki kt�rej mo�na m.in. s�ucha�internetowych stacji radiowych b�d� uzyska� bezpo�rednie po��czenie do medi�w spo�eczno�ciowych.

Ten sam ekran s�u�y r�wnie� za wy�wietlacz obrazu z kolorowej kamery cofania. Jej funkcjonalno�� zosta�a wzbogacona o tryb szerokok�tny (przydaje si� przy wyjazdach z bramy, gara�u b�d� parkingu) oraz widok z g�ry (pomaga w precyzyjnym parkowaniu "na grubo�� lakieru" zderzaka lub dostrze�enia niewysokich przeszk�d).

Pod wspomnianym ekranem LCD znajduje si� drugi panel dotykowy, kt�ry zast�puje prze��czniki steruj�ce jednostrefow�, automatyczn� klimatyzacj� i ogrzewaniem szyb. Jednak takie udogodnienia dost�pne s� tylko w testowanej wersji wyposa�enia Elegance, w dw�ch pozosta�ych zamontowano tradycyjne pokr�t�a.Honda Jazz to auto zaprojektowane z my�l� o u�ytkowaniu w mie�cie, st�d te� na jego fabrycznym wyposa�eniu znalaz� si� m.in. system aktywnego hamowania przy niewielkich pr�dko�ciach (CTBA). Dzia�a on do pr�dko�ci 32 km/h i w sytuacjach krytycznych - przy braku reakcji ze strony kierowcy - rozpocznie automatyczne hamowanie. Ma to zapobiec, b�d� zminimalizowa� skutki typowej w mie�cie kolizji jak� jest najechanie na ty� poprzedzaj�cego nas pojazdu.

W pakiecie ADAS (wymaga dop�aty jedynie w bazowej wersji Trend) znajduje si� m.in. system ostrzegania przed kolizj� (FCW). Dzia�a na tej samej zasadzie co wspomniane CTBA z tym, �e przy wi�kszych pr�dko�ciach a kierowca ma mo�liwo�� ustawienia odleg�o�ci od poprzedzaj�cego pojazdu. To rozwi�zanie przydatne b�dzie g��wnie podczas jazdy poza obszarem zabudowanym. Podobnie te� jak system automatycznej zmiany �wiate� mijania na drogowe i na odwr�t.

Z tego samego pakietu nasz� uwag� zwr�ci� jeszcze jeden system - inteligentny ogranicznik pr�dko�ci maksymalnej, kt�rego dzia�anie opiera si� na odczycie systemu rozpoznawania znak�w drogowych. Jego funkcjonowanie sprawdzimy w trakcie testu.Baga�nik auta jest g��boki (pr�g jest na wysoko�ci 60 cm) i do�� spory (354 litry pojemno�ci). Pod jego pod�og� znajduje si� dodatkowa przestrze� podobna do tej z Civica w wersji kombi. Tutaj styropianowa wk�adka dzieli j� na p�, w jednej cz�ci zmie�ci� si� zestaw naprawczy do k�, lewarek, klucze, ga�nica oraz tr�jk�t ostrzegawczy. Druga pozostaje do naszej dyspozycji.

Przestrze� baga�ow� mo�na powi�kszy�dzi�ki sk�adanym (w proporcji 60:40) oparciom kanapy. Zastosowano w niej (w ka�dej wersji wyposa�enia) system Magic Seat pozwalaj�cy na ustawienie w pionie siedzisk (podobne rozwi�zanie stosowane jest w fotelach kinowych i oczywi�cie w pozosta�ych modelach Hondy).Japo�ski producent nie daje nam mo�liwo�ci wyboru jednostki nap�dowej. Oferowany jest tylko silnik benzynowy o pojemno�ci 1318 cm3 i mocy 102 koni mechanicznych. To nowa, czterocylindrowa konstrukcja, kt�ra pozosta�a przy uk�adzie zmiennych faz rozrz�du. Wed�ug zapewnie� producenta jej wydajno�� por�wnywalna jest ze stosowan� dotychczas jednostk� 1.4 przy jednoczesnej redukcji zu�ycia paliwa (norma Euro 6). Pomaga w tym kierowcy nowy wska�nik stylu jazdy. Zielona obw�dka wok� tarczy pr�dko�ciomierza �wiadczy, �e jeste�my "eko".

Z jednostk� t� wsp�pracuje 6-biegowa skrzynia manualna. W ka�dej wersji wyposa�enia, po dop�acie 4 tys. z�otych, mo�na j� zast�pi� bezstopniow� przek�adni� CVT. Ceny nowej Hondy Jazz wynosz� od 60 800 do 76 700 z�otych.Testowana wersja: Honda Jazz II 1.3 i-VTEC start/stop 102 KM, 6-biegowa skrzynia manualna, pr�dko�� maksymalna 190 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 11,4 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 5,1 l/100 km, wyposa�enie Elegance, cena podstawowa 72 700 z�otych.

Podstawowe dane techniczne: d�ugo�� 3995 mm, rozstaw osi 2530 mm, szeroko�� 1694 mm (bez lusterek), wysoko�� 1550 mm, prze�wit 110 mm, pojemno�� baga�nika 354/1314 l, �rednica zawracania 4,9 m, pojemno�� zbiornika paliwa 40 l, masa w�asna 1087 kg, �adowno�� 492 kg.

Testy zderzeniowe EuroNCAP: - tytu� BEST IN CLASS 2015 w kategorii samochod�w miejskich, rok 2015 - bezpiecze�stwo doros�ych 35,5 punkt�w (93 proc. maksymalnej oceny), bezpiecze�stwo dzieci 41,9 pkt. (85 proc.), ochrona pieszych 26,3 pkt. (73 proc.), systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo 9,3 pkt. (71 proc.) - czytaj tak�e: TESTY ZDERZENIOWE EURONCAP | Honda Jazz.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
Plusy i minusy | Przede wszystkim do miasta
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry