portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY ZDERZENIOWE | Dacia, Skoda i Volkswagen w testach zderzeniowych Euro NCAP
POLSKIE DROGI | Warszawski odcinek S8 pod nadzorem kamer
TESTY | Dziecko w Renault Megane Grandtour - foteliki i wózki

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Plusy i minusy | Honda Jazz III

Przede wszystkim do miasta
15-02-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Nowa Honda Jazz zaskakuje obszerniejszym wn�trzem i nowymi rozwi�zaniami z kategorii elektroniki. Trudno znale�� w niej wady, po namy�le za najwi�ksz� uznali�my brak mo�liwo�ci wyboru jednostki nap�dowej.PlusyTylne drzwi. Rozstaw osi nowej Hondy Jazz wynosi 2530 mm (+3 mm w por�wnaniu z poprzednikiem), co przek�ada si� na ilo�� miejsca w kabinie pasa�erskiej. Zyskuj� na tym r�wnie� osoby siedz�ce z ty�u i na nasz� pochwa�� zas�uguje spos�b konstrukcji drugiej pary drzwi. Ich otw�r jest du�y, w g�rnej cz�ci wyprofilowany niemal pionowo, doro�li nie musz� schyla� g�owy podczas wysiadania, a wysiadanie usprawnia mo�liwo�� otwarcia drzwi niemal pod k�tem 90 stopni. Wszystko to zdecydowanie u�atwia wk�adanie i monta� fotelika z dzieckiem (grupa 0/0+) b�d� wszelkie czynno�ci zwi�zane z jego zapinaniem (grupa 1 i 2-3).Wy�wietlacz wielofunkcyjny. Prawie wszystkie przyciski i prze��czniki na �rodkowej cz�ci kokpitu (poza rozrusznikiem systemu start/stop, �wiat�ami awaryjnymi, zasilaniem systemu multimedialnego, wysuni�ciem p�yty CD i zmian� jasno�ci wy�wietlacza dzie�/noc) zast�piono dwoma panelami reaguj�cymi na dotyk palcem. Elegancko wygl�da cz�� zwi�zana ze sterowaniem uk�adem klimatyzacji, ale przede wszystkim to rozwi�zanie nie zmusza nas do szukania odpowiednich ustawie� w menu (co szczeg�lnie w trakcie jazdy mo�e by� niebezpieczne). W cenie wersji wyposa�enia Comfort i Elegance otrzymujemy 7-calowy ekran z systemem Honda Connect, kt�ry pozwala na sterowanie za pomoc� gest�w jak w smartfonie (system Android). Mamy te� mo�liwo�� ��czenia si� z sieci� (udost�pnienie przez wifi), przegl�danie stron www, pobierania aplikacji z Honda App Center, dost�p do najnowszej prognozy pogody oraz informacji o korkach i - obecnie dodawanej za darmo - nawigacji firmy Garmin. I przede wszystkim pe�ny dost�p do aktualnych informacji o poje�dzie (licznik dzienny, zu�ycie paliwa, �rednia pr�dko��, zasi�g etc.), znalezienie tego wszystkiego chocia�by w Hondzie Civic wymaga�o przechodzenia przez kilka stopni menu, a i tak nie widzieli�my jednocze�nie wszystkich danych. Na koniec najwa�niejsze - panel z ekranem ustawiony jest pod niewielkim k�tem w kierunku kierowcy - to si�nazywa ergonomia!Systemy bezpiecze�stwa. Warto odnotowa�, �e w ka�dej wersji wyposa�enia montowany jest system ostrzegania przed kolizjami w mie�cie - w ko�cu to mieszczuch - kt�ry dzia�a do pr�dko�ci 32 km/h. Ale przede wszystkim debiutuje pakiet bezpiecze�stwa ADAS (opcja w bazowej wersji Trend, w pozosta�ych standard). Zawiera on m.in. system ostrzegania przed kolizj� (punktem odniesienia jest ustalona przez nas odleg�o�� od poprzedzaj�cego pojazdu), asystenta utrzymania pasa ruchu (dajemy jeszcze plus za ostrze�enie d�wi�kowe), system zmieniaj�cy automatycznie �wiat�a mijania na drogowego i odwrotnie, system rozpoznawania znak�w drogowych (ograniczenia pr�dko�ci i zakazu wyprzedzenia) oraz powi�zany z nim inteligentny ogranicznik pr�dko�ci. W du�ym uproszczeniu dostosowuje on automatycznie pr�dko�� pojazdu do odczytanych wskaza� na znaku drogowym i nie pozwala kierowcy na szybsz� jazd�. W praktyce system nie rozpoznawa� sytuacji, gdy odwo�aniem ograniczenia pr�dko�ci by�o mini�cie skrzy�owania - jednak to nie wada, a specyfika obowi�zuj�cych w Polsce przepis�w. Dzia�anie tego systemu mo�na dezaktywowa�.

MinusyIsofix, a zamek do pasa bezpiecze�stwa. O ile odleg�o�� pomi�dzy dwoma mocowaniami Isofix jest zestandaryzowana, to miejsce umieszczenia zamka do wpi�cia pasa bezpiecze�stwa jest dowolne, czyli wed�ug uznania projektanta samochodu. W nowej Hondzie Jazz zosta�a ona umieszczona bardzo blisko mocowania Isofix co w konsekwencji, po zamontowaniu fotelik�w z grupy 2-3, mocno utrudnia�o zapi�cie pasa bezpiecze�stwa.Oferta jednostek nap�dowych. D�ugo si�nad tym zastanawiali�my, w ko�cu tak, zapiszemy to po stronie minus�w nowej Hondy Jazz. W ofercie jest tylko jeden silnik - to benzyna o pojemno�ci 1.3 litra o mocy 102 KM. Je�li za�o�ymy, �e to miejskie auto - OK. Poza miastem, przy planowaniu manewru wyprzedzania, stale trzeba pami�ta�, �e do osi�gni�cia "setki" potrzeba ponad 11 sekund (z przek�adni� CVT ponad sekund� wi�cej). Tyle podaje producent, w rzeczywisto�ci przy wi�kszym obci��eniu - nie sprawdzali�my z kompletem pasa�er�w i baga�y - jest jeszcze d�u�ej. Na os�od� w komplecie otrzymujemy sz�sty bieg, co przy szybszej i d�u�szej je�dzie pozwala na utrzymanie rozs�dnych obrot�w silnika, a tym samym mniejsze zu�ycie paliwa. Po przejechaniu w te�cie 900 kilometr�w pozosta�o przekonanie, �e brakiem innych jednostek nap�dowych Honda ogranicza Jazza - i nas - wy��cznie do �ycia w mie�cie.Przedni s�upek. Po raz kolejny panuj�ce podczas testu warunki pogodowe uwypukli�y rzecz, na kt�r� w innym czasie nie zwr�ciliby�my uwagi. Na zewn�trz kraw�dzie przedniego s�upka rozszerzaj� si� do do�u, tworz�c w ten spos�b du�y klin. Utrudnia�o to wycieraczkom usuwanie �niegu, a na dole tworzy�a si� zbita masa, kt�ra po czasie ogranicza�a zasi�g ich pracy. Co prawda dni z opadami �niegu w Polsce jest coraz mniej, ale jednak...

Dane z komputera pok�adowego: pokonany dystans: 900 km, �rednia pr�dko��: 36 km/h, �rednie zu�ycie paliwa: 5,9 l/100 km.

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Auto do miasta nie musi by�maluchem
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry