PRZEPISY

Projekty zmian | Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami i innych ustaw

Propozycje zaostrzenia kar za łamanie przepisów drogowych

14-07-2021 | opracowanie: redakcja | foto: archiwum

Po tragicznym wypadku w Stalowej Woli w tempie ekspresowym przedstawiono projekty zmian w przepisach drogowych. Zaproponowano między innymi wyższe mandaty za nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości i surowsze sankcje dla nietrzeźwych kierujących.

Przepisy - propozycje zaostrzenia kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych

Projekt zmian w ustawach Prawo o ruchu drogowym, O kierujących pojazdami i innych został opracowany przez Radę Ministrów. Znalazły się w nim propozycje zaostrzenia kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Obecnie zostanie poddany analizie prawnej, następnie trafi do uzgodnień międzyresortowych.

Poniżej publikujemy pełną listę tych zmian.

Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:

• podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne między innymi naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;

• podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;

• podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;

• podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 do 5 tys. zł.

Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:

• prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;

• przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;

• przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:

• obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;

• przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.


Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

• czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;

• wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:

• punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;

• za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;

• zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:

• umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.